Информация за компанията

Страницата е в процес на разработка.

Име: Велбъжд АД
Седалище: гр. Кюстендил, 2500, ул. Бузлуджа № 97
Борса: Българска фондова борса – София АД
Пазар: Алтернативен пазар
Борсов код: 4V6 / VELB
ISIN: BG11VEKYAT12
Валута: BGN
Финансови инструменти: Обикновени, поименни, безналични акции. Всички акции на дружеството са от един клас и всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.
Дата на първоначално публично предлагане: 04 ноември 1998г.
Номинална стойност: 1 лв.
Общ брой акции: 380 319
Регистриран капитал на БФБ: 380 319 лв.