Страницата е в процес на разработка


Уведомление за инвестиционно предложение.(Във връзка с Приложение №5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.)(натиснете ТУК)


На 10.11.2023 г Велбъжд АД сключи Договор за финансиране № BG-RRP-3.006-0102-C01 „Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии“ по „Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Целите на инвестицията са насочени към възстановяване и развитие на икономическия потенциал за растеж и конкурентоспособността на предприятието чрез намаляване на енергийните разходи и зависимостта от свободния пазар на електроенергия.

По проекта ще бъде изпълнена дейност за изграждане на изграждане на 1 бр. нова фотоволтаична инсталация за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) в собствен имот на предприятието в гр. Кюстендил.

Изпълнението на инвестицията ще доведе до:

  • Осигуряване на относителна независимост и гъвкавост при енергопотреблението, необходимо за осъществяване на основната дейност на предприятието
  • Намаляване на енергийните разходи
  • Подобряване на енергийната ефективност
  • Намаляване на въглеродния отпечатък от дейността

Очакваните резултати от изпълнениетона инвестицията са: изградена 1 бр. фотоволтаична система с батерии, с която дългосрочно ще се осигурява икономически достъпна енергия за основната дейност на Велбъжд АД.

Обща стойност на проекта: 1 082 000.00 лв., от които 541 000.00 лв. безвъзмездно финансиране.


Велбъжд АД кандидатства по процедура BG16RFOP002-2.089 – Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Проектното предложение бе подадено на 23.02.2021г. и регистрирано с входящ регистрационен номер в системата на ИСУН BG16RFOP002-2.089-2240.

Проектът бе одобрен и на дата 25.10.2021г. се сключи Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Проектът е с продължителност 3 (три) месеца, а именно от 25.10.2021г. до 25.01.2022г. Цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Финансовата помощ е в размер на 50 000лв, от които 50 000лв. европейско финансиране. Средствата ще се използват за покриване на текущи оперативни разходи.


Велбъжд АД с ЕИК: 819363961 кандидатства с проектно предложение № BG16RFOP002-2.073-0138 по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19″. След като проектът бе одобрен се сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-0138-C01.

Общият размер на финансовата помощ е 10 000.00лв, от които 8 500.00лв. европейско и 1 500.00лв. национално съфинансиране. Проектът е финансиран по линия на ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Благодарение на полученото финансиране се осигури оперативен капитал за бенефициента за справяне с негативните последици от пандемията Covid-19.

Продължителността на проекта/ договора е 3 месеца. Дата на стартиране 25.01.2021г. Дата на приключване 25.04.2021г.