Страницата е в процес на разработка

Уведомление за инвестиционно предложение.(Във връзка с Приложение №5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.)(натиснете ТУК)

Велбъжд АД кандидатства по процедура BG16RFOP002-2.089 – Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Проектното предложение бе подадено на 23.02.2021г. и регистрирано с входящ регистрационен номер в системата на ИСУН BG16RFOP002-2.089-2240.

Проектът бе одобрен и на дата 25.10.2021г. се сключи Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Проектът е с продължителност 3 (три) месеца, а именно от 25.10.2021г. до 25.01.2022г. Цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Финансовата помощ е в размер на 50 000лв, от които 50 000лв. европейско финансиране. Средствата ще се използват за покриване на текущи оперативни разходи.

Велбъжд АД с ЕИК: 819363961 кандидатства с проектно предложение № BG16RFOP002-2.073-0138 по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19″. След като проектът бе одобрен се сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-0138-C01.

Общият размер на финансовата помощ е 10 000.00лв, от които 8 500.00лв. европейско и 1 500.00лв. национално съфинансиране. Проектът е финансиран по линия на ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Благодарение на полученото финансиране се осигури оперативен капитал за бенефициента за справяне с негативните последици от пандемията Covid-19.

Продължителността на проекта/ договора е 3 месеца. Дата на стартиране 25.01.2021г. Дата на приключване 25.04.2021г.